Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla mnie niezwykle ważne i chcę, aby każdy Klient Sklepu antilae.com.pl, osoba odwiedzająca stronę antilae.pl oraz odbiorca Newslettera wiedział, w jaki sposób je przetwarzam.

 

I. Postanowienia ogólne


 

WPROWADZENIE


 

 1. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących im praw.

 2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Katarzyna Fortuna jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.


DEFINICJE

 1. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:

  a. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu;

  b. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.


 

ADMINISTRATOR, Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych podmiotów jest Katarzyna Fortuna wykonująca działalność gospodarczą pod firmą

  ANTILAE Pracownia Artystyczna - Katarzyna Fortuna,

  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Inżynierska 8, 80-298, Gdańsk,

  NIP: 5842358360,

 2. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany powyżej oraz w ramach komunikacji elektronicznej na następujący adres mailowy: katarzyna.fortuna@antilae.pl

 3. W szczególności Katarzyna Fortuna jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.antilae.com.pl oraz strony internetowej antilae.pl

   

ZASADY

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:

   1. Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,

   2. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,

   3. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,

   4. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,

   5. Przetwarzane dane są uaktualniane,

   6. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

   7. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, czyli: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom.

 1. Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna na stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie zapisywania się na newsletter/ składania zamówienia na usługę, lub w odpowiednich terminach – w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.

 2. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów na rzecz których świadczona jest usługa drogą elektroniczną, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza kontaktowego, FB) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie).

 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z danymi gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.


 

II. Postanowienia szczególne
 

POCHODZENIE TWOICH DANYCH


 

Dane, które podlegają przetwarzaniu otrzymałam od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami zakupu dokonywanymi w sklepie. E-mail na który otrzymujesz newsletter został pozyskany w drodze Twojego jawnego zapisu i potwierdzenia tego faktu poprzez kliknięcie linku w mailu potwierdzającym zapis. Dane pozyskiwane są wyłącznie od osób, których te dane dotyczą. Nie pozyskuję danych osobowych, ani maili ze źródeł zewnętrznych.

 

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Przetwarzam następujące Twoje dane

   • Imię i nazwisko,

   • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

   • Adres e-mail,

   • Numer telefonu,

   • Nazwa firmy,

   • Numer NIP,


Podanie danych osobowych, o których powyżej jest niezbędne do świadczenia przeze mnie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży-Kupna Produktu na odległość.

 

 1. W przypadku newslettera (jeżeli nie założyłeś konta w sklepie, ani nigdy nie dokonałeś u mnie zakupu) korzystam z twojego adresu e-mail wyłącznie do tego, aby dostarczyć Ci informacje o ofercie, promocjach oraz ciekawe informacje związane z biżuteryjnym światem. Twój e-mail może mi też posłużyć do wysłania maila przypominającego o pozostawionych w koszyku zakupach (niedokończone zamówienia).

 2. Oprogramowanie sklepu oraz strona antilae.com.pl może gromadzić następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (IP komputera, rodzaj urządzenia z którego nastąpiło połączenie, rodzaj systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, kraj oraz lokalizację o ile je udostępniasz, język ustawiony w przeglądarce)

  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (m.in. wejście i wyjście ze strony, zalogowanie i wylogowanie, czas przebywania na stronie, odwiedzane strony, wykonywane akcje, przedmioty pozostawione w koszyku).

  • Informacje o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną (rejestracja konta, złożenie zamówienia)

 

 

CEL ZBIERANIA DANYCH

 

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • założenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu,

 • dokonywania transakcji i płatności poprzez Paypal,

 • wysyłki zamówienia,

 • wysyłki newslettera, o ile się na niego zapisałeś,

 • umożliwienia uczestnictwa w projektów lojalnościowych,

 • kontaktowania się z Tobą w celu prawidłowej realizacji umowy,

 • zapewnienia kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Administratora lub w formie komunikacji e-mail lub telefonicznej

 • zapewnienia bezpieczeństwa systemu

   

 1. Twoje zanonimizowane dane mogą być przez oprogramowanie sklepu analizowane w celu prowadzenia analiz statystycznych podstron sklepu i odwiedzin produktów (aktywności użytkowników na stronie),

 2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (co miesiąc zanoszę je do księgowej, jeżeli poprosiłeś mnie o fakturę oraz jestem zobowiązana do ich przedstawienia upoważnionemu urzędnikowi podczas kontroli).

 3. Twoje dane są również przechowywane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (reklamacja i rękojmia oraz kontrole podatkowe).

 4. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


 

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a dłużej o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes administratora. Przechowuję Twoje dane osobowe w celach:

 • realizacji zawartej umowy,

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

   

  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

   

 • dane (e-mail, numer telefonu) podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora - do momentu wycofania zgody

 • w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji zw. z działalnością Administratora, przez okres 30 dni od otrzymania zapytania, względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji

 • w przypadku uczestniczenia w akcjach promocyjnych przez okres trwania akcji i dwa miesiące po niej

 • w przypadku prowadzenie analiz statystycznych/ badań , monitorowanie aktywności przez okres dwóch lat

 • w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa systemu przez okres dziesięciu lat.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

 1. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze mną w celu realizacji umowy oraz prawidłowego prowadzenia firmy. Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług dla Ciebie (głównie chodzi o usługi transportowe) lub mojej firmy (księgowość, faktury, automatyczne narzędzia do wysyłki newslettera) oraz dostawcom usług IT. Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 2. Twoje dane udostępniane są również firmie, która przechowuje i udostępnia (hostuje) mój sklep i stronę.

 3. Dane osobowe klientów mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

   

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyjątek stanowią osoby, które dokonają zakupu w sklepie, a ich adres zamieszkania (dostarczenia zamówienia) będzie się znajdował poza tym obszarem (zagraniczny dostawca przesyłki).


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformuję Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 3. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usługi elektronicznej oraz udziału w programach lojalnościowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c) niezbędność przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a to wystawienia dokumentu zakupu ( faktury VAT) –( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

d) zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Administratora - newsletter ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

e) Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)- jeżeli chodzi o cele przetwarzania dotyczące prowadzenia, prowadzenia akcji promocyjnych, zapewnienia kontaktu z administratorem, monitorowania aktywności, prawnie uzasadnionym celem administratora jest: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, zapewnienie kontaktu, zapewnienie bezpieczeństwa systemu oraz prowadzenie analiz statystycznych.

 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH


 

a) Podanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

b) Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, udziału w programach lojalnościowych jest dobrowolne.

 

c) Podanie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktu/korespondencji z Administratorem jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie.

 

 

TWOJE PRAWA

 

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo dostępu do danych:
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby to zrobić, skontaktuj się ze mną mailowo: katarzyna.fortuna@antilae.pl

 • Prawo do przenoszenia:

  Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały mi przekazane.

 • Prawo do poprawiania danych:
  Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Prawo do usunięcia danych:

  Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przeze mnie, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz otwarte zamówienie w sklepie

 • masz nieuregulowane wobec Antilae Pracownia Artystyczna – Katarzyna Fortuna płatności

 • dokonałeś zakupów, a ja jestem nadal przepisami prawa zobowiązana do zachowania Twoich danych dotyczących transakcji w celach księgowych lub reklamacyjnych

 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, czyli otrzymywanie Newslettera. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając do mnie mail na adres: katarzyna.fortuna@antilae.pl. Z newslettera możesz się również samodzielnie wypisać na stronie głównej sklepu. Dodatkowo w każdym otrzymywanym ode mnie mailu reklamowym znajduje się link do samodzielnego wypisania się z newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


PLIKI "COOKIES"

 

 1. Sklep oraz strona antilae.com.pl oraz antilae.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji (weryfikacja loginu i hasła podczas logowania do konta założonego w sklepie)

 3. W ramach Sklepu (strona antilae.com.pl) oraz strony wizytówkowej antilae.pl stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. „Cookies” analityczne pozwalają również na stworzenie listy najczęściej odwiedzanych produktów, bez gromadzenia wiedzy o tym, kto dany przedmiot odwiedzał.

 4. Masz prawo samodzielnie zadecydować w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (posiadanej przeglądarki internetowej).

 

PPROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .

 


INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.antilae.com.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

 5. Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz również prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 6. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.

 7. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 06.02.2019 r.


 


Przejdź do strony głównej